ข้อมูลครุภัณฑ์

บัญชีรายการครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ครุภัณฑ์งานการเงิน

ครุภัณฑ์งานทะเบียน

ครุภัณฑ์งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบัญชี

ครุภัณฑ์งานบุคลากร

ครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์งานพัสดุ

ครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่

ครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ครุภัณฑ์งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ครุภัณฑ์งานปกครอง

ครุภัณฑ์งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ครุภัณฑ์งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ครุภัณฑ์งานความร่วมมือ

ครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

ครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครุภัณฑ์งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

ครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

ครุภัณฑ์งานวัดผลและประเมินผล

ครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด

ครุภัณฑ์งานสื่อการเรียน การสอน

————————————————————————————————————————————————-

ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชา

ครุภัณฑ์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์

ครุภัณฑ์แผนกช่างซ่อมบำรุง

ครุภัณฑ์แผนกเทคนิคพื้นฐาน

ครุภัณฑ์แผนกช่างเชื่อมโลหะ

ครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์แผนกบัญชี

ครุภัณฑ์แผนกธุรกิจค้าปลีก

ครุภัณฑ์แผนกสามัญ