ข้อมูลบุคลากร

แผนอัตรากำลังคน วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งจำนวน
ข้าราชการ
จำนวน
พนักงานราชการ
จำนวน
ครูจ้างสอน
รวม
ป.เอก
คุณวุฒิ ระดับ
ป.โท

ป.ตรี
ผู้บริหาร555
สาขาวิชา
1. แผนกวิชาสามัญ 88161213
2. แผนกวิชาช่างยนต์25716
3. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง44826
4. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์22413
5. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต
1455
6. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ21321
7. แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ111
8. แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์1122
9. แผนกวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม111
10. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ113523
11. แผนกวิชาบัญชี4413
12. แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก11211
13. แผนกวิชาการตลาด111

รายละเอียดอัตรากำลัง

ผู้บริหารจำนวน5คน
ข้าราชการครูจำนวน26คน
พนักงานราชการจำนวน5คน
ลูกจ้างประจำจำนวนคน
ลูกจ้างชั่วคราว
– ครูพิเศษสอน จำนวน 23 คน
– เจ้าหน้าที่ จำนวน22คน
– นักการภารโรงจำนวน9คน
– ครูพิเศษต่างชาติจำนวน6คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน96คน